รายชื่อนักศึกษาป.บัณฑิต ศูนย์ประทาย จัดทำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น รูป อาชีพ
1 52000149 นางภัทราพร ธัญกิจเจริญสิน  กอล์ฟ
01_1.jpg
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านคล้า
2 52000151 นางสาวปราณี ชาวสวน  ตาล
02_1.jpg
กศน. ประทาย 
3 52000152 นางสาวเกษร คำภูเงิน  ษร 
03_1.jpg
กศน. ประทาย 
4 52000155 นางสาวพัชรียา บรรดาศักดิ์  ยุ
04_1.jpg
อบต.
5 52000156 นางสมศิริ อิชิกาว่า สาว
05_1.jpg
ศึกษาต่อ
6 52000157 นายพิทักษ์ จันทสิทธิ์ สัน
06_1.jpg
ธุรกิจส่วนตัว
7 52000158 นางธีราภรณ์ ศรียางนอก ตั๋ม
07_1.jpg
ค้าขาย
8 52000159 นางสาวมยุเรศ ทักษณพิลา ต้อม
08_1.jpg
ศึกษาต่อ
9 52000160 นายมนตรี ทองนพเก้า บอย
09_1.jpg
ครู โรงเรียนอุดมวิท
10 52000162 นายพงศ์สันติ ศรีศุภรัตน์  เม้ง
10_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 7 
11 52000164 นายพิชิต ชาวโพนทอง หน่อง
11_1.jpg
ครู โรงเรียนประทาย 
12 52000165 นางสาวปภาพินท์ พนมรัตนะศักดิ์ อ้อ
12_1.jpg
ครู ศูนย์เด็กเล็ก
13 52000166 นายสมเกียรติ สุดศรี เกียรติ
13_1.jpg
พนักงานไอที โรงพยาบาลประทาย
14 52000167 นายรงคเทพ ชัยลา เมฆ
14_1.jpg
ครูโรงเรียนบ้านหนองขาม
15 52000168 นายวุฒิชัย ศรีทาป วุธ
15_1.jpg
ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง
16 52000170 นางสาวศศิธร แสนแก้ว ปุ้ม
16_1.jpg
ครู โรงเรียนอุดมวิท
17 52000171 นายสุทธี ตาลไธสง อ๋อง
18_1.jpg
ครู โรงเรียนอุดมวิท
18 52000172 นางสาวนิตยา ทองกาสี นิด
19_1.jpg
พาณิชย์จ.บุรีรัมย์
19 52000173 นางสาวพรทิพย์ ลีดอกไม้ เปิ้ล
20_1.jpg
ครู โรงเรียนอุดมวิท
20 52000174 นางสาวประทีป ปั้นเกี้ยว เฟริ์น
21_1.jpg
ครู โรงเรียนอุดมวิท
21 52000175 นางสาวพิมพา ฉัตรธนกร กุ้ง
22_1.jpg
ครู โรงเรียนอุดมวิท
22 52000176 นายชิงชัย คำสิงห์นอก ขัย
23_1.jpg
พนักงาน โรงพยาบาลประทาย
23 52000177 นางสาวเฉลิมพร ปุเรสา โจ๊ก
24_1.jpg
ครู โรงเรียนอุดมวิท
24 52000178 นายสิริธัญญ์ โพยนอก แม็กส์
ครู โรงเรียนอุดมวิท
25 52000179 นางสาวสิริกร กนกวิรุฬห์ จู
ธุรกิจส่วนตัว
26 52000180 นายคมแสน พิลาสมบัติ -   -
27 52000181 นายดำรงค์ จันทสิงห์ มหา
28_1.jpg
ครู กศน 
28 52000182 นางนวลพรรณ สมมต ติ่ง
29_1.jpg
ครูอนามัย โรงเรียนประทาย
29 52000183 นางสาวทิพรัตน์ สิทธิเทศ ลูกเป็ด
30_1.jpg
กศน.
30 52000184 นางธันย์ชนก หงษาหลวง ชื่น
31_1.jpg
กศน.
31 52000185 นางสาวปริชาติ สอทา  เล็ก
32_1.jpg
กศน.
32 52000186 นางสาวสุเนตร์ มณีทอง เนตร
33_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 7 
33 52000187 นางวันวิสาข์ โยงไธสง เต้ย
34_1.jpg
แม่บ้าน
34 52000188 นางสาวสมพร คังคา แหน
35_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 7 
35 52000189 นางสาวนิตยา ขอนโพธิ์ เจี๊ยบ
36_1.jpg
ครู โรงเรียนหนองกรดวิทยา
36 52000190 นางสาวเจือจิตร บุญมานอก นิด
37_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6 
37 52000191 นางสาวณิชกุล ชาติวาณชิกุล แอ๊ป
38_1.jpg
ศึกษาต่อ
38 52000193 นายพิชิต ทิพย์แสง รุ
39_1.jpg
ศึกษาต่อ
39 52000194 นายอนุพงศ์ ลดกระโทก กอย
40_1.jpg
ค้าขาย
40 52000196 นาวสาวรัตนา จิตใจตรง เจี๊ยบ
41_1.jpg
ครู โรงเรียนอุดมวิท
41 52000197 นางสาวณัฐธิดา ขาลไธสง นัท
42_1.jpg
พนักงานจ้างตามภาระกิจ
42 52000198 นายจิรศักดิ์ นาเมืองรักษ์ โอเล่ย์
43_1.jpg
ธุรกิจส่วนตัว
43 52000199 นายเอกชัย พานนนท์ บลู
44_1.jpg
ครู
44 52000200 นางสาวทิพจุฑา ยะปะตัง หนอม
45_1.jpg
แม่่บ้าน
45 52000201 นางพรรณวิภา ปัตตาเทศา ริ
46_1.jpg
สมาชิก อบต.
46 52000552 นายอนุวัฒน์ ขันฑา วัฒน์
54_1.jpg
ครูโรงเรียนเอกชน
47 52000553 นางสาวอัมพร คิดการ ก้อย
52_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6 
48 52000554 นางสาวมุทิตา ศรีชุม มุ
53_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6 
49 52000555 นางสาวมัทนา บุญอยู่ แมว
48_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6 
50 52000556 นางสาวสุพรรณี พรหมจันทร์ จิ้ม
49_1.jpg
ศึกษาต่อ
51 52000557 นางนิรชา ผาหัส ปอง
50_1.jpg
ครู ศูนย์เด็กเล็ก
52 52000558 นางสาวนารถลัดดา คิดการ ป้อม
51_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6 
53 52000559 นางเงินขาว ดอนเตาเหล็ก ขาว
47_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 7 
54 52000560 นางสาวสุรินทร์ พลเคน แอ๋ว
56_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 7 
55 52000561 นางสาวจีระนันท์ วรรณกุล ปลา
55_1.jpg
58_1.jpg
57_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6 
56 52000562 นางสาวิมลนันท์ แย้มศรี อุ้ย ศึกษาต่อ
57 52000563 นางสาวเพ็ญประภา เชื้อนิด หนึ่ง พนักงานธุรการเขต 7 
58 52000564 นางสาวซันนี่ นนตีนอก แอน
59_1.jpg
ศึกษาต่อ
59 52000565 นางสาวสุภาพร อุททา เซ็ง
63_1.jpg
ลูกจ้าง ครูอนุบาล
60 52000567 นายเสกสรร ปูพบุญ เสก 
66_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 7 
61 52000568 นางสาวรุ่งนภา กองสูงเนิน ภา
68_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 7 
62 52000569 นายสมชาย นานอก วาย
65_1.jpg
67_1.jpg
คุรุภัณฑ์ โรงเรียนชุมชนประทาย 
63 52000570 นางสาวเครือวัลย์ บุญเขื่อง วัลย์ พนักงานธุรการเขต 7 
64 52000571 นางสาวธนภรณ์ นาบำรุง ปลา
69_1.jpg
กศน.
65 52000572 นางสาวบังอร เหล็กลิ่ม อร
64_1.jpg
ทำไร่ ทำนา 
66 52000573 นายปิยะพงษ์ คำแดง  อ๊อฟ
71_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6 
67 52000574 นายนครินทร์ กือสันเทียะ ซัง
73_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6 
68 52000575 นางสาวิตรี การปลูก ตาล
72_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6 
69 52000578 นายจักรกฤษมงคล สงวนนาม จ๋อ
70_1.jpg
ธุรกิจส่วนตัว
70 52000706 นายนพพล เือื้อถาวรสุข ตี๋
75_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6 
71 52000707 นายบุญเหริม พรมมาวัน เหริม
77_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6 
72 52000708 นายกิตติพงษ์ ข้อสว่าง  โด่ง
76_1.jpg
พนักงานธุรการเขต 6